smok
logo


O nas

Witaj w ?wiecie Cudów Orientu .

Od stuleci ludzi zachodu fascynowa? wschód .Pomimo odleg?o?ci religia , filozofia oraz sztuka tamtego rejonu ?wiata od zawsze przenika?a nasz? kultur? maj?c ogromny wp?yw na to, co nazywamy dzisiaj Zachodni? Cywilizacj? .

Przez wieki kupcy i podró?nicy wyruszali w podró? do nieznanego i legendarnego ?wiata , a gdy wracali snuli opowie?ci o niezmierzonych bogactwach i wspania?ych cudach orientu .

Gdy Europa tkwi?a pogr??ona w ciemnych wiekach na terenie Azji rozkwita?y wielkie cywilizacje . Wiele z nich mia?o ju? za sob? kilka tysi?cy lat ci?g?o?ci historycznej, a to, co stworzono do dzisiaj budzi zachwyt i zdumienie .

W czasie, kiedy w Chinach i Indiach kolejni w?adcy umacniali pot?g? swoich imperiów , w ich cieniu na pó?wyspie Indochi?skim narodzi?y si? nowe pa?stwa .

Czerpi?c ze wspólnego ?ród?a kultury Indii i Chin ,Khmerowie w Kambod?y , Chamowie w Wietnamie ,Laota?czycy w Laosie , Tajowie w Tajlandii oraz wreszcie Birma?czycy w Birmie zbudowali tak wyrafinowan? kultur? , ?e to co powsta?o o ca?e stulecia wyprzedza?o Europ? .

Kultura Europy cho? rozwija?a si? w oddali od azjatyckich imperiów to jednak ich wp?yw na rozwój tzw. cywilizacji zachodniej by? ogromny .

Gdy uda nam si? odrzuci? podzia?y które stworzy? sam cz?owiek , to jeste?my w stanie dostrzec ,?e nasze kultury, nasze religie maj? wspólne korzenie , a ludzi na ?wiecie wi?cej ??czy ni? dzieli.

W jednym na pewno ludzie Wschodu i Zachodu ??cz? si? .Tym ??cz?cym spoiwem jest wspólne poczucie pi?kna . Zarówno w Europie jak i dalekiej Azji ludzie otaczaj? si? w swoich domach i ogrodach przedmiotami i ro?linami .Drzewa, krzewy , kwiaty , drzewka bonsai , rze?by , meble s? trwa?ym i nieodzownym elementem otoczenia lub wyposa?enia wn?trza domu w Europie i Azji . Sztuka orientu cho? tworzona w tradycji narodów Azji , nie jest przypisana tylko i wy??czenie do ich kultury . Stanowi uniwersaln? warto?? która swoim wyrazem doskonale uzupe?nia wystój wn?trz tworzonych w duchu europejskiej estetyki .

Orientalny stolik czy kwietnik , podstawki pod kwiaty , stolik pod bonsai , stoliki pod rze?by , orientalne rze?by bóstw , ludzi , zwierz?t , p?askorze?by na ?cian? czy mebel orientalny zawsze b?dzie pi?knym uzupe?nieniem naszego wn?trza i przekazem filozofii p?yn?cej z dalekiego wschodu . Kiedy? sztuka Azji zarezerwowana jedynie dla arystokracji dzisiaj jest dost?pna dla ka?dego za nas ,aby cieszy? oczy finezj? kszta?tu i nadawa? niepowtarzalny klimat naszym wn?trzom . 

Nasza opowie?? rozpoczyna si? w Chinach a ko?czy w Birmie . Zapraszamy Pa?stwa dalej .Rozsi?d?cie si? wygodnie i zobaczcie niezmierzone bogactwa, wspania?o?ci i cudu orientu.

Szanowni Pa?stwo .

Ponad dwa lata trwa?y nasze starania aby rz?d Birmy wyda? zgod? na wywóz oferowanych przez nas przedmiotów . Nasze starania zako?czy?y si? sukcesem i dzi?ki temu mo?emy dzisiaj zaprezentowa? prawdziwe unikaty sztuki pochodz?cej z niedost?pnej Birmy.

Kupuj?c te wyj?tkowe arcydzie?a dotkniecie osobi?cie tajemnicy i mistycyzmu staro?ytnej i wpó?czesnej Birmy . 

Je?li cokolwiek z naszej oferty wzbudzi?oby Pa?stwa zainteresowanie to b?dzie nam niezmiernie mi?o odpowiedzie? na wszystkie zapytania .

Obecnie jeste?my w trakcie tworzenia naszej strony interentowej i ju? niebawem ilo?? oferowanych rze?b b?dzie o wiele wi?ksza.

Równie? nasze informacje o Birmie b?d? szersze.

B?dziemy stara? si? prezentowa?  nie tylko informacje o miejscach wartych zobaczenia , ale równie? legendy i kultur? Birmy i Birma?czyków.

Nasi przyjaciele ?yj?cy w odleg?ej Birmy sami opowiedz? o swoim kraju i jego historii .                                                  

                                                                                    S?awomir Bienert

Aktualnosci
Z okazji ?wi?ta Thadingyut Bank Birmy wyemitowa? nowy banknot o nomianle 5000kyat