smok
logo


Stolik Podstawka pod Bonsai BS909

Stolik Podstawka pod Bonsai BS909

Ten pi?kny, charakterystyczny tradycyjny chi?ski stolik - kwietnik jest nierozerwalnie zwi?zany z kultur? Chin.

Jednak w spotka? go mo?na w ca?ej Azji wsz?dzie (oczywi?cie w ró?nych kszta?tach) : w domach ,mieszkaniach , ?wiatyniach,ogrodach , gdzie s?u?y jako podstawka dla drzewek bonsai, kwiatów w doniczkach oraz rze?b , którym w ten sposób oddaje si? nale?n? cze??, oraz wzmacnia ich pozytywne oddzia?ywanie ze wzgl?du na swobodny, niczym nie zak?ócony przep?yw energii .

Zgodnie z Feng shui stolik s?u?y jako remedium i wzmacnienie poszczególnych pól z siatki bagua.

W naszej kulturze jest pi?knym elementem dekoracyjnym ; który b?dzie podkre?la? i uzupe?nia? ka?dy nie tylko orientalny wystrój wn?trza domu ,mieszkania biura , ciesz?c oczy finezj? kszta?tu oraz przepi?knie eksponuj?c ka?dy przedmiot który na nim postawimy .

Prezentuj?c ofert? stolików , kwietników oraz podstawek pod kwiaty, drzewka bonsai , rze?by ,wazony itp. pragniemy zach?ci? do ich zakupu . Jeste?my bezpo?rednim importerem tych produktów .

Stoliki wykonane s? z drewna , a nast?pnie r?cznie pokryte siedmioma warstwami tzw. „chi?skiego lakieru” uzyskiwanego z surowców naturalnych . Stoliki wykonane s? bardzo dok?adnie i stanowi? wyrób manufaktury która od wielu pokole? specjalizuje si? w produkcji stolików i kwietników oraz ma?ych mebli .

Wiedza i umiej?tno?ci wykorzystane do produkcji tych stolików jest rodzinn? tradycj? producenta , przekazywan? z pokolenia na pokolenia .

Wyroby s? najwy?szej jako?ci zarówno pod wzgl?dem wykonania jak i u?ytych materia?ów.

Wymiary :
Wysoko?? : 5 cm
Szeroko??  : 23 cm x 23 cm

 

Sugerowana cena detaliczna: 109.00 PLN
zlóz zamówienie droga e-mail
Aktualnosci
Z okazji ?wi?ta Thadingyut Bank Birmy wyemitowa? nowy banknot o nomianle 5000kyat