smok
logo


Niebia?skie Tancerki Kinnaris

Niebia?skie Tancerki Kinnaris

P?ASKORZE?BA Z TAJEMNICZEJ I MITYCZNEJ BIRMY

-" NIEBIA?SKIE TANCERKI KINNARIS"-

Mówi si?, ?e KINNARIS I APSARY narodzi?y si? w czasie ubijania oceanu, kiedy to

zbuntowane przeciwko bogom demony chcia?y stworzy? eliksir nie?miertelno?ci .

Bogowie srogo ukarali demony ,zabijaj?c wielu, ale

to wydarzenie , opisane na stronach  ?wi?tego eposu Mahabharaty da?o pocz?tek ?yciu niebia?skim istotom : Kinnaris i  Apsarom .

Kinnaris, przepi?kne postacie z mitologii hindu- buddyjskiej. Kobiety i M??czy?ni ludzie-ptaki s? jednym z najbardziej zachwycaj?cym symbolem kultury Birmy. Od Indii przez Tajlandi?,Birm?, Kambod??, Indonezj?, Kinnaris s?  synonimem kobiecego wdzi?ku i pi?kna. Kinnaris przedstawiane s? jako istoty niezrównane w ta?cu, ?piewie i poezji, dlatego s? bardzo cz?stym motywem rze?biarskim w sztuce Indii i Azji po?udniowo-wschodniej. Wizerunki Kinnaris zdobi? mury pradawnych ?wi?ty? w Indiach, Birmie,Indonezji, Tajlandii.  P?askorze?bami, Kinnaris i Apsar pokryto ?ciany staro?ytnego Angor Wat . Wizerunki Kinnaris odkryto równie? na ?cianach jaski?, dlatego uwa?a si?  ,?e  mit o postaciach  Kinnaris ma swoje korzenie w bardzo starych legendach jeszcze pre-hinduskich i pre-buddyjskich .  
Legendy Birmy podaj?,?e Budda a? cztery razy odradza? si?, jako Kinnaris zanim urodzi? si? jako Budda. W jednym z tych wciele? rozpoznajemy go, jaki Canda Kinnari.Pewnego dnia Canda Kinnari zosta? ?miertelnie ugodzony strza?? my?liwego. Jego ?ona Canda Kannara przywróci?a go do ?ycia moc? s?ów pie?ni „PRAWDOMÓWNEJ MOWY”. Dlatego Birma?czycy wierz?,?e w ?piewie Kinnari zakl?ta jest moc uzdrawiania
 Inna opowie?? mówi,?e w dniu, kiedy Budda dozna? o?wiecenia, przyby? do niego sam Kuvera Pan Niebia?skich Istot.
Kuwarze towarzyszy?y olbrzymy,ma?py i Kinnaris, które gdy zobaczy?y Budd? zacz??y  ?piewa?,ta?czy? i gra? na jego cze??.
Stare klasyczne piosenki opowiadaj? histori?  o Dway Mè Naw i Manaw Hari Kinnara . Historia jest zwi?zana ze Srebrn? Gór? w  stanie Kayah na terenie Birmy . Pewnego dnia  Ksi??e poluj?c w górach odnalaz? zaczarowane jezioro, w którym k?pa?o si?  siedem Kinnaris ksi??niczek wysokiego rodu . Widok cudownych kobiet , graj?cych  i  ?piewaj?cych oczarowa? go .  Ksi??e rzucaj?c sie? magii ponad nimi  schwyta? najm?odsz? ksi??niczk? . Ta jednak, gdy zobaczy?a ,?e w ksi?ciu nie ma nienawi?ci i z?a a jedynie dobro? i ?agodno?? pokocha?a go i  wkrótce po?lubi?a, .Jako po?nijesza królowa da?a pocz?tek wspania?emu rodowi królewskiemu . Ludzie ze stanu Kayah w Birmie twierdz?,?e ich wspólny rodowód pochodzi w?a?nie od Manaw Hari, Kannara któr? uwa?aj? za ich pradawn? matk?.
Najpi?kniejsz? jednak opowie?ci? o Kinnaris to opowie?? o parze Kochanków Ksi?ciu KainNaRa i Ksi??niczce KainNaRi. Byli tak zakochani w sobie,?e nie odst?powali od siebie ani na sekund?. Pewnego razu zostali jednak rozdzieleni na jedn? noc i jeden dzie?  przez wody wezbranej rzeki. To wydarzenie by?y dla nich tak tragicznym prze?yciem,?e p?akali na samo wspomnienie o nim przez nast?pne 700 lat.
Para wiecznych kochanków Kinnaris: KainNaRa i KainNaRi s? paradygmatem – wzorem najwspanialszej mi?o?ci, jaka mo?e ??czy? dwie zakochane w sobie osoby.
Birma?czycy wierz?,?e obecno?? Kinnaris w domu jest bardzo wa?na.
Samo umieszczenie wizerunków tych dobrych duchów sprawia,i? na domowników sp?ywa ich b?ogos?awie?stwo.
Kinnaris maj?c, bowiem niezwyk?? moc, czyni? umys? ludzi szcz??liwym, przynosz? im bogactwo i wszelk? pomy?lno?? oraz dbaj?, aby domownicy cieszyli si? przez d?ugie lata dobrym zdrowiem i aby zawsze towarzyszy?a im mi?o??.
Rze?ba przedstawia Ksi??niczk? Manaw Hari Kinnara oraz jej siostr? Ksi??niczk? Manaw Hara Kinara  w czasie zbawy w jeziorze pod Srebrn? Gór?  
 
P?ASKORZE?BA WYRZE?BIONA W CA?O?CI W DREWNIE TEKOWYM
Wymiary:
Szeroko?? : 35 cm
Wysoko?? : 90 cm.
 

Sugerowana cena detaliczna: 545.00 PLN
zlóz zamówienie droga e-mail
Aktualnosci
Z okazji ?wi?ta Thadingyut Bank Birmy wyemitowa? nowy banknot o nomianle 5000kyat