smok
logo


LAWKANAT STRA?NIK POKOJU Z BIRMY 56cm

LAWKANAT STRA?NIK POKOJU Z BIRMY 56cm

LAWKANAT STRA?NIK POKOJU

Dla ludów Birmy Lawkanat jest symbolem pokoju i pomy?lno?ci .

Jego posta? tkwi?ca g??boko w tradycji prebuddyjskiej zosta?a zasymilowana przez Buddyzm i jest bardzo cz?sto ukazywana w sztuce i kulturze Theravada .

Rola Lawkanata jako rozjemcy jest oparta na fascynuj?cych legendach . Zanim Lawkant sta? Ksi?ciem obdarowuj?cym m?dro?ci? i ?yczliwo?ci? , sprawuj?cym ochron? na lud?mi oraz pa?stwami , by? pierwotnie bóstwem, które rz?dzi?o i trzyma?o piecz? nad czasem ?wiata .

Legenda mówi, i? pewnego razu, Stra?nik Wszech?wiata, znany jako Loka Byuha Nat lub Lawkanat zobaczy? Kethayaza Chinthemin, Króla Lwa i Lataj?cego S?onia którzy zamierzali stoczy? ?mierteln? walk? . Spór pomi?dzy nimi wybuch? o koronkowe m?ode chmury, które by?y ulubionym przysmakiem dla obu. Zarówno lew, jak i s?o? chcieli to po?ywienie tylko dla siebie i obaj byli gotowi stoczy? ?mierteln? walk? o nie . Lawkanat wiedzia? ,?e je?li ich walka b?dzie coraz gwa?towniejsza to niebo rozszaleje si? w gwa?townej burzy , a ziemia zostanie spalona uderzeniami tysi?cy piorunów i nikt nie prze?yje. Chc?c po?o?y? kres i wrogo?ci i zasia? pomi?dzy nimi mi?o?? Lawkanat, zacz?? ta?czy? i ?piewa? w rytm granej przez siebie na male?kich talerzach melodii. Dwaj bojownicy s?ysz?c cudown? melodi? ,uspokajaj?cy g?os w piosence oraz widz?c pe?ny wdzi?ku taniec zatrzymali walk? , a ich emocje opad?y . Lawkanat swym ta?cem, muzyk? oraz ?piewem sprawi? ,?e ich uraza i animozje zmala?y ,a ogie? ich wzburzenia zosta? zgaszony na zawsze .

Jest wiele innych przypowie?ci o Ksi?ciu Lawkanat i ka?da mówi o wyj?tkowej delikatno?ci i subtelno?ci jako rozjemcy sporów . Jego dzia?ania zawsze by?y skuteczne , a zwa?nione strony ju? nigdy nie popada?y w konflikt . Lawkanat pojawia si? równie? o opowie?ci o BUridhatt przyszy?ym Buddzie

W sztuce Birmy Lawkanat przedstawiany jest niezmiennie tylko w jeden sposób . Wizerunek ten powsta? jeszcze w czasach prebuddyjskich i wielu sk?ania si? do tego ,?e by? on pierwowzorem dla powsta?ych pó?niej posagów Buddy . Lawkanat prezentowany jest zawsze jako posta? w siedz?cej pozycji z jednym kolanem podniesionym a drugi po?o?onym p?asko .W zakrzywionej pozycji trzyma stopami muzyczne talerze reguluj?ce czas . R?ce s? podniesione jak w ta?cu niczym skrzyd?a ptaka w locie . Twarz jest pe?na spokoju, jednak lekki usmiech jest jak dotkni?cie ?wiat?a i rado?ci Lawkanat siedzi na piedestale Avalokitesvary z ukszta?towan? przez lotos platform? , który jest li?ciem lotosu zmagaj?cym si? z u?ciskiem mrocznych g??bi stawu , by w ko?cu pojawi? si? jako ?wie?y i zielony na powierzchni wody .

W buddyzmie li?? lotosu oznacza pokój i czysto??, ucieczk? od s?abo?ci ziemskiego ?ycia do ?wiat?a s?onecznego m?dro?ci i prawdy. Birma?czy wierz? umieszczaj?c pos?g Lawkanat w swoich domach ,?e obdarza on ich rodziny pokojem , harmoni? , rado?ci? i szcz??ciem .

WYMIARY WYSOKO?? 56 CM

Rze?ba wykonana w c?ao?ci z drewna tekowego .

Kraj pochodzenia : BIRMA - PAGAN

Sugerowana cena detaliczna: 395.00 PLN
zlóz zamówienie droga e-mail
Aktualnosci
Z okazji ?wi?ta Thadingyut Bank Birmy wyemitowa? nowy banknot o nomianle 5000kyat