smok
logo


KSI石NICZKA PAGAN NA DWORZE KR覮A ANAWRAHTA

KSI石NICZKA  PAGAN NA DWORZE KR覮A ANAWRAHTA

KSI石NICZKA PAGAN NA DWORZE KR覮A ANAWRAHTA

Pos眊 Kap砤nki trzymaj眂ej na g硂wie dzban z ofiarami (symbol prebuddyjski oraz kwiat lotosu (symbol buddyjski) . Wizerunek przedstawia posta staro縴tnej kap砤nki z Pagan dawnej stolicy Birmy

Staro縴tne Miasto Pagan por體nywalne z Angkor Wat ,a mo縠 nawet przewy縮zaj眂e je 秝ietno禼i. Gigantyzm i ilo舵 wzniesionych przed wiekami 秝i眛y, budowli i pa砤c體 dowodzi wielkiej pot阦i i bogactwa staro縴tnych kr髄體 Birmy.

Dzisiaj z zbudowanych pomi阣zy XI a XIII na obszarze 400km2 blisko 5000 秝i眛y przetrwa硂, oko硂 2500,ale to, co zosta硂 budzi zdumienie i zachwyt.

Wyobra糾y sobie miasto o powierzchni zaledwie 400km2 i 5000 gigantycznych: 秝i眛y, pag骴 i stup kt髍ych 禼iany b硑sz w s硂馽u pokryte z硂tem i drogocennymi klejnotami. Taki by Pagan u szczytu swej pot阦i. Przyjmuje si,縠 za硂縴cielem Pagan by Kr髄 Anawratha (1044-1077 r.), kt髍y zbudowa pierwsz pagod, Shwezigon, jednak historia Pagan si阦a znacznie g酬biej i zwi眤ana jest z rozwojem buddyzmu na terenie Birmy. Dlatego musimy wr骳i si w trzecie stulecie naszej ery do Indii. Kr髄 Ashoka (272-232 n.e.) z dynastii Mauriya przyjmuje buddyzm wkr髏ce potem rozsy砤 misjonarzy po po硊dniowo- wschodniej Azji, aby rozprzestrzeniali nauk Buddy. Misjonarze trafili mi阣zy innymi do Birmy .

Korzenie ludu birma駍kiego tkwi w Tybecie. Przed wiekami cze舵 zamieszkuj眂ych tam plemion ruszy硂 na po硊dnie i stopniowo zak砤da硂 swoje siedziby na brzegach rzeki Ayeyarwaddy.

Z kolei nad rzekami Sittaung i Thanlwin zamieszka硂 plemi Pyus, pochodz眂e z Indii. Pyus stworzyli pierwsz w Birmie cywilizacj, kt髍ej 秎ady pozosta硑 w ich stolicy, Pyay gdzie mo縠my znale兼 fragmenty buddyjskich kamiennych inskrypcji pisanych w j陑yku Pali. Zwykli ludzie plemienia Pyus byli zwolennikami buddyzmu, jedni tradycji Pali (Theravada), inni sanskryckiej tradycji Mulasarvastivada. Jednak kr髄owie Pyus oraz panuj眂a klasa wyznawali hinduizm. W sztuce Pyus wida wp硑wy indyjskiej sztuki Orissa (wsch骴 Indii). O ludzie Pyus zachowa硂 si bardzo ma硂 informacji, bowiem w 髎mym wiekiem dorzecze rzeki Ayeyarwaddy podbi硑 wojska chi駍kiego ze stanu Nan Tchao niszcz眂 wiele miast Pyus ,a p蟪 wieku p蠹niej zwierzchnictwo nad rejonem obj瓿o chi駍kie Imperium dynastii Tang co przypiecz阾owa硂 definitywny upadek pa駍twa Pyus.

Mieszkaj眂e w delcie Ayeyarwaddy plemi Mon mia硂 g丑wn siedzib w Thaton (Ramanya Desha), na wsch骴 od zatoki Motetamet. Do jedenastego wieku, pa駍two Mon pozostaje lennem Khmer體 z Angkor. Gdy Tajowie podbijaj Angor kr髄estwo zyskuj niezale縩o舵. Mon wybudowali dwa du縠 porty w Bago i Thaton, kt髍e prze砤dowywa硑 towary p硑n眂e z Indii do Azji po硊dniowo-wschodniej i z powrotem. Tereny zwierzchnictwa Mon rozci眊a硑 si na wschodzie dzisiejszej Birmy. ady Mon mo縠my r體nie znale兼 w Lawas, w g髍 od Nakhon Pathon, kt髍e by硂 g丑wnym miastem kr髄estwa Suvannabhumi (Z硂ta Ziemia) za硂縪nego przez indyjskiego Kr髄a Ashoka. Mon z Suvannabhumi, stworzyli pot昕ne imperium Dvaravati, na po硊dniu Birmy. Mon z Nakhon Pathon z Lamphun, stolicy niezale縩ego kr髄estwa Haripunchai byli jedynymi z wszystkich kr髄estw Mon, kt髍e opar硂 si najazdom Khmer體 i Taj體 .

Wr箧my teraz jednak do Pagan .Przyby砮 wieki temu z Tybetu ludy koczownicze praktykuj眂e animizm osiedlaj眂 si rejonie Pagan zmieni硑 si z w lud rolniczy uprawiaj眂y ry i hoduj眂y byd硂. Z czasem kontakty z Indiami i Tybetem spowodowa硑 ,縠 w miejsce animizmu zacz阾o praktykowa buddyzm Mahayana. W 849 roku kr髄 Pyinbya (846-878 n.e.) zjednoczy wsie wok蟪 Pagan w jedno du縠go miasta i otoczy wszytko murem. W nast阷nym wieku uzurpator Nyaung U Saw Yahan (931-964) nale勘cy do sekty Aris ( S眃體 Lud體 Pustynnych) uczyni z tantricsm (pochodz眂y z Tybetu) oficjaln religi Pagan. Gdy kr髄em Pagan zostaje Anawrahta (1044-1077) rozpoczyna si dynastia, kt髍a przynios砤 s砤w Pagan i uczyni砤 z niego centrum pot昕nego imperium. Anawrahta przeszed na buddyzm Hinayana, pod wp硑wem mnicha Shin Arahan, kt髍y pochodzi z Thaton gdzie praktykowano Theravad .

Na pocz眛ku swego panowania, Anawrahta zbudowa pagod „Myingaba”, aby odpokutowa win, za zabicie poprzednika przyrodniego brata Sokkada. Pagoda zbudowana jest ju w stylu architektury i symboliki buddyzmu Theravada Anawrahta chcia odkry prawd nauk Buddy w tradycji Hinayana. Dlatego chcia uzyska dost阷 do studiowania starych pism przetrzymywanych w Thaton Jednak kr髄 Thaton - Manuha odm體i ich wydania. Anawrahta u縴 si硑.Zaatakowa i spl眃rowa Thaton w 1057..

Po podboju Anawrahta zbudowa "Shwe San Daw". Stup w kszta砪ie piramidy. W stupie tej zosta硑 z硂縪ne jako relikwie w硂sy Buddy . Tarasy stupy udekorowano cienk terakotow emali, na kt髍ej przedstawiono sceny Jataka (550 痽wot體 Buddy). W ka縟ym k眂ie tarasu umieszczono kamienne pos眊i hinduskich bog體 . Pagoda r體nie jest znana pod imieniem Maha Pienne ( w pali Vinayaka) lub Ganesha. Genesh z ludzkim cia砮m i g硂w s硂nia, jest jednym z najbardziej popularnych b髎tw Indii .Usuwa bowiem wszystkie przeszkody. Na wygl眃 budowli Pagan ogromny wp硑w mia styl architektoniczny stworzony przez kr髄a Manuha kt髍y charakteryzuj proste formy ,korytarze z klasztornymi oknami i zaciemnionymi pokojami ozdobione i obrazami. Historia m體i 縠 Anawrahta przywi髗 do Bagan pojmanego Kr髄a Manuha, wraz jego ministrami i uczonymi oraz pisma Pitaka ( znane bardzie pod nazw Tripitaka) odnosz眂e si do doktryny Theravada , 縴cia i dyscypliny klasztornej , oraz 縴cia Buddy. Manucha pozostaj眂 uwieziony w Pagan m骻 jednak wznosi w mie禼ie 秝i眛ynie kt髍e sta硑 si wzorem dla wielu nast阷nych budowanych przez Anawrahta i jego nast阷c體 . Prototypem tego stylu jest 秝i眛ynia zbudowana przez samego Manuha w 1059 i nazwana jego imieniem . Jest to budynek z zaburzonymi proporcjami i piramidaln form, kt髍a ma oznacza alegoryczn manifestacj fizycznej i moralnej niewygody wi昙nia. W 秝i眛yni znajduj si trzy olbrzymie posagi Buddy kt髍ych wielko舵 jest nieproporcjonalnie du縜 w stosunku do rozmiar體 秝i眛yni . Wszystko to sprawia,縠 pos眊i „dusz si „ zamkni阾e w 秝i眛yni .

W Pagan s setki 秝i眛y godnych opisania, a ka縟a niesamowita i ka縟a maj眂a w砤sn histori chocia縝y tak jak Lokananda, w kt髍ej przechuje si relikty Buddy pochodz眂e z Cejlonu.( ko舵 z czo砤 i w硂sy) a w posadzce wmurowano ledwo ju widoczny odcisk stopy samego Buddy ,czy Z硂ta Pagoda Shwezigon, opisana przez Marco Polo.

Bogactwa Pagan w czasie jego rozkwitu nie mo縩a por體na z 縜dnym innym miejscem na 秝iecie. Kultura i sztuka Pagan promieniowa砤 na ca潮 Azj po硊dniow –wschodni .Ich wp硑w mo縠my dostrzec prawie wsz阣zie gdzie dotar buddyzm Theravada. Pagan by jednocze秐ie miastem bardzo nowoczesnym. Mieszka馽y prowadzili 縴cie bardzo dostatnie i bardzo ch阾nie przeznaczali cze舵 swojego bogactwa na zdobienie 秝i眛y z硂tem i drogocennymi kamieniami, aby zyska lepsze 縴cie w nast阷nym wcieleniu. Nikt nie sk眕i swoich bogactw, aby 秝i眛ynie wygl眃a硑 coraz to pi阫niej. Co ciekawe Kobiety z Pagan by硑 s硑nne w staro縴tnej Azji zar體no ze zdobienia 秝i眛y jak i samych siebie. To jest prawie aksjomat, 縠 kobiety wszystkich czas體 ,wszystkich epok i wszystkich narodowo禼i, maj pragnienie pi阫na i elegancji. Kobiety Pagan nie by硑 tutaj 縜dnym wyj眛kiem. Jest wiele obraz體, i literackich inskrypcji, pokazuj眂ych styl ubior體, bi縰terii i makija縰. Kobiety z Pagan s硑n瓿y z wymy秎nych fryzur. Jest wzmianka o szczeg髄nej nazywanej „Myeik-lut-su" noszonej przez nastoletnie dziewczyny . Szczeg蟪owy i kompletny wykaz fryzur kobiet z Pagan opisa砤 Yaway Shin Htwe, dama dworu s硊縜ca w pa砤cu Kr髄a Maha Dhamma Yaza (A.D.1584-1459). Yaway Shin Htwe opisa砤 55 fryzur formie wiersza "Un Chin" a ich nazwy brzmia硑 : " Myeik Hpyu" Myeik So" Thwe Nyo Myeik Lut" Yit Pat Su" Yaw Yee" Tu Mei Shwe Yaung" Tein Taung Tet Thit" Hlyat Sit Pyat" Hnin Thwe Ma So" Kya Nyo Wit San" Du Win Hnaing She" U Pyi Shun Pyaw" Zin Yaw Tant Wei" Pale Ko Lone" Gamon Ngon Ar" Ley Tha Wei Le" Mgu Chee Matin" Ya Gin " Kha Yu Chaung" Hton Kyaung" Hton Kya" Nga Pa Myeik So" Aung Myo Nameik" Karaweik Hnot Thi" Hseik Thamee" Pan Pyee Hse Htwe" Ney Ayone Khan" Nyint Yan Thauk Shu" Tein U Naga" Ley Pa Ya Thi" Hnaing Pyee San Lut" Naga Pat Kyaw Kwin" Nantwin Myitzu" Htwet Pyu Mokwa" Padoma Theikdi" Mani Kopa" Chaya Pwint They" Yon Yey La Wei" Ney Lei U Daung" Thon Chaung Chu Shet" Sa Hwet Yaung Chaw" Thibaw Tagun" 43. Ananta Hpu Sha, Mawra Giwa" Hintha Sa Hkunt" Pa Zin Taung Pyant" Thi Nyunt Let Thin" Kun Lin" Nauk Twe" Myit Ta Ywe" Pale Kun Char " Yatana Man Daing" Pwint Saing Pona Yeik" Naga Ate Ley Daunt" Shit Hmyaunt" Pyan Ka Bat.

RZE珺A PRZEDSTAWIA KSI石NICZK Z PAGAN NA DWORZE KR覮A ANAWRAHTA W KLASYCZNYM STRAO痀TNYM STROJU I UCZESANIU Z EPOKI W DNI TRZYMA CHARAKTERYSTYCZN DLA STARO痀TNEJ BIRMY AMOFOR WEDG TRADYCJI W NACZYNIE TE MA SZCZEG覮N MOC OCHRONN DOMOWEGO OGNISKA

Rze糱a w ca硂禼i wykonana z szlachetnego drewna tekowego

wysoko舵 69 cm

Sugerowana cena detaliczna: 549.00 PLN
zl髗 zam體ienie droga e-mail
Aktualnosci
Z okazji 秝i阾a Thadingyut Bank Birmy wyemitowa nowy banknot o nomianle 5000kyat