smok
logo


BODHISATTWA AWALOKITE?WARA Guan-yin

BODHISATTWA AWALOKITE?WARA Guan-yin

RZE?BA Z TYBETU BUDDY GUAN-YIN BODHISATTWY AWALOKITE?WARY .

Tybeta?ski Buddyzm mo?e wnie?? odr?bny przyczynek do cennego, wspólnego dziedzictwa ?wiata. [...] Wierz?, i? jest bardzo wa?ne, by?my rozszerzyli nasze zrozumienie ?wi?tych tradycji innych. Nie dlatego, ?eby je sami przyj??, ale poniewa? przez to mamy wi?cej sposobno?ci dla wzajemnego szacunku. Czasami tak?e natrafiamy w innej tradycji na co?, co pomaga nam lepiej doceni? co? w naszej w?asnej. W ko?cu, fundamentalnym celem wszystkich religii jest dopomo?enie nam sta? si? lepszymi lud?mi i stworzy? szcz??liwszy, bardziej pokojowy ?wiat."… DalajLama

O przes?aniu które niesie za sob? kult Guan-yin mówi jedna z buddyjskich sutr: Fizyczne cia?o ka?dej zwyk?ej osoby jest miastem, którego bramami s? a oczy, uszy, nos i j?zyk. Na zewn?trz istnieje pi?? bram, a wewn?trz jest brama intelektu. Umys? jest miejscem, a w?asna natura jest królem, który zamieszkuje na pod?o?u umys?u. Kiedy jest tam w?asna natura, jest tam król; kiedy ona odchodzi, odchodzi król. Kiedy si? tam znajduje, umys? i cia?o ?yj?, ale kiedy odchodzi, umys? i cia?o zanikaj?. Stan Buddhy pochodzi z kultywowania w?asnej natury wewn?trz nas. Nie poszukujcie jej na zewn?trz cia?a. Kiedy wasza w?asna natura jest podleg?a u?udzie, jeste?cie zwyk?ymi lud?mi; ale kiedy wasza w?asna natura jest przebudzona i czujna, jeste?cie Buddhami. Posiada? wspó?czucie i wyrozumia?o??, to by? Awalokite?war? - . bodhisattw? Guan-yin. Jak g?osi legenda, Guan-yin by?a córk? okrutnego króla, który postanowi? wyda? j? za pozbawionego serca bogacza. Kiedy dziewczyna o tym us?ysza?a, powiedzia?a ojcu, ?e wyjdzie za m?? tylko wtedy, gdy ma??e?stwo to z?agodzi trzy nieszcz??cia ?wiata: cierpienia staro?ci, choroby i ?mierci. Zdumiony ojciec spyta? si?, któ? mo?e tego dokona?, na co Guan Yin odpowiedzia?a: lekarz mo?e dokona? tych trzech cudów. Rozw?cieczony Ojciec zamkn?? córk? w ciemnicy o chlebie i wodzie, by zmusi? j? do zmiany zdania, lecz Guan-yin pozostawa?a nieugi?ta. Gdy kara nie pomog?a wygna? j? do ?wi?tyni aby tam pracowa?a wykonuj?c zadania ponad jej si?y. Tam jednak Guan-yin zacz??a czyni? cuda pomagaj?c okolicznym ludziom i zwierz?tom , a gdy wie?? o tym dotar?a do króla rozkaza? j? zamordowa? i podpali? ?wi?tyni?.Wtedy opieku?czy duch przeniós? j? w miejsce gdzie mog?a ?y? bezpiecznie po?wi?caj?c si? innym . Jaki? czas pó?niej okrutny król zachorowa? , a duch który objawi? mu si? we ?nie oznajmi? ,i? jedynym lekarstwem i wybawieniem od ?mierci jest lekarstwo przyrz?dzone z oczu i r?k bodhisattwy które nie zosta?y splamione nienawi?ci? . Gdy Guan-yin dowiedzia?a si? o tym zjawi?a si? i odda?a mu swoje oczy i r?ce aby ratowa? ojca . Umieraj?c Guan-yin przemieni?a si? w bogini? i zacz??a wznosi? do góry, do nieba. Ju? mia?a wst?pi? do siedziby bogów, gdy z Ziemi dobieg? j? p?acz, a kiedy si? obróci?a, dostrzeg?a tysi?ce cierpi?cych istnie?. Przej?ta wspó?czuciem powróci?a wi?c na Ziemi?, aby pozosta? na niej tak d?ugo, jak d?ugo cho?by jedna cierpi?ca istota b?dzie potrzebowa?a jej pomocy. Miejscem na ziemi gdzie zamieszka?a jest gór? w Tybecie wznosz?ca si? nad tajemnicz? najwy?sz? na ?wiecie wy?yn? Qingzang w Lhasie gdzie wzniesiono pa?ac Potala przez wieki siedzib? dalajlamów w?adców Tybetu . Kult bodhisattwy Guan-yin jest bardzo ,?ywy i powszechnie obecny w ca?ej Azji od Tybetu przez Chiny , Japoni? po Indochiny . Tysi?ce poda? zarówno tych sprzed wieków jak i wspó?czesnych mówi o wys?uchanych pro?bach, cudach i udzielonej przez Guan-yin pomocy .

Ten przepi?kny wizerunek bodhisattwy Guan-yin pe?en tybeta?skiej symboliki , wykonany z niezwyk?? misterno?ci? i dok?adno?ci? o ka?dy nawet najdrobnikjesze szczegó?y zosta? wyrze?biony w niezwyk?ym bardzo rzadkim i drogim drewnie sanda?owym Od Tybetu po Chiny przypisuje mu si? magiczn? moc uzdrawiania i chronienia od wszelkiego rodzaju wirusów oraz z?a . Od dawien dawna wierzono ,?e w lesie gdzie ros?y te drzewa mieszkali dobrzy bogowie , a ka?dy, kto tam przyby? zosta? uzdrowiony. Dzisiaj to drewno jest ju? niezwykle rzadkie . Ro?nie bardzo d?ugo , wysoko w górach w miejscach niedost?pnych dla cz?owieka . W?a?ciwo?ci oraz niedostepno?? powoduj? ,?e jego cena jest bardzo wysoka . Gdy spojrzy si? na drzewo, z którego wykonano ten pos?g Buddy to widzimy , ?e mamy do czynienia z czym? bardzo niezwyk?ym, czego do tej pory nie widzieli?my . Zapach , budowa , faktura oraz niespotykany ró?nobarwny uk?ad s?oi sprawia ,?e drzewo jest nieporównywalne z ?adnym innym . Pos?g wykonany jest z niezwyk?? precyzj? . Ka?dy detal zosta? misternie rze?biony , a ca?o?? sprawia niesamowite wra?enie pe?ne mistyki i tajemniczo?ci Tybetu

Wymiary Rze?by: Wysoko?? : 37 cm. Szeroko?? : 9 cm. Grubo?? : 5cm

Sugerowana cena detaliczna: 400.00 PLN
zlóz zamówienie droga e-mail
Aktualnosci
Z okazji ?wi?ta Thadingyut Bank Birmy wyemitowa? nowy banknot o nomianle 5000kyat